WETTELIJKE KENNISGEVING

Het bedrijf 'The Coty France'

Société Anonyme met een kapitaal van € 10.696.632,00, ingeschreven in het handels- en vennootschapsregister van Parijs onder nummer 380 915 736, met maatschappelijke zetel te 14 Rue du Quatre Septembre 75002, Parijs, vertegenwoordigd door Dhr. Manlio Pizzorni in zijn hoedanigheid als algemeen manager van de Consumer Beauty Division, met volledige volmacht.

De e-shop van deze website wordt beheerd door het bedrijf

THE OZ SAS

1 Boulevard Victor, 75015 PARIJS

Ingeschreven in het handels- en vennootschapsregister van Parijs onder nummer 508 514 494

Intracommunautair btw-nummer: FR50 508 514 494 000 14

en gehost door het bedrijf

Shopify Inc.

Hoofdkantoor: 126 York St. Ottawa, ON KIN 5T5, Canada.

Door de website te gebruiken, gaat u akkoord met de algemene gebruiksvoorwaarden, zonder enig voorbehoud.

INTELLECTUEEL EIGENDOM

Deze website is een intellectueel werk dat beschermd wordt door de wetgeving omtrent het intellectueel eigendom. De website en de onderdelen ervan behoren exclusief aan BOURJOIS toe. Elke gehele of gedeeltelijke reproductie of voorstelling van de Website of onderdelen ervan is verboden, evenals elke wijziging ervan.

BOURJOIS is zowel in Frankrijk als daarbuiten eigenaar van het BOURJOIS-handelsmerk en van alle andere handelsmerken die op BOURJOIS-producten te zien zijn. De andere merken en namen die op deze Website vermeld worden, zijn in het bezit van hun respectievelijke eigenaren. Elk(e) reproductie of gebruik van deze handelsmerken of domeinnamen, op welke wijze en voor welk doel dan ook, is verboden.

GEBRUIK VAN DE CHATDIENST

BOURJOIS nodigt internetgebruikers graag uit om zichzelf te uiten en schoonheidsadvies met anderen te delen op de Website. Derhalve wordt er een 'chatdienst' aangeboden aan internetgebruikers.

Door reacties te plaatsen op de Website, geeft u BOURJOIS uitdrukkelijk toestemming om kosteloos uw reacties gedeeltelijk of in zijn geheel te gebruiken, dan wel te reproduceren, weer te geven of openbaar te maken op de Website of op de Facebook™-pagina van Bourjois, van waar dan ook ter wereld, voor de wettelijk toegestane maximumduur.

U verklaart dat uw reacties geen inbreuk zullen maken op de rechten van derden of op de geldende regelgeving inzake de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer, en (meer in het algemeen) dat uw reacties geen inbreuk zullen maken op de wet, de openbare orde en de goede zeden in landen van waaruit de Website opgevraagd kan worden. Met dien verstande vrijwaart u Bourjois van elk(e) rechtsgang, geding en/of vordering van een derde partij met betrekking tot de door u geplaatste reacties.

U kunt onze gedragscode doornemen voor meer informatie over uw rechten en plichten aangaande het gebruik van de chatdienst.

FACEBOOK 

BOURJOIS is de beheerder van een informatieve en representatieve pagina op het sociale netwerk van Facebook™.

U kunt de pagina volgen door op de 'Like'-knop te drukken. De persoonsgegevens die u als openbaar hebt ingesteld en toegankelijk zijn via uw profiel, kunnen ook door BOURJOIS worden ingezien. BOURJOIS maakt los van Facebook™ geen database aan en gebruikt ook niet een dergelijke database voor de persoonsgegevens die u daarop plaatst.

Als u niet wilt dat BOURJOIS inzicht heeft in de persoonsgegevens die u op uw profiel hebt gedeeld (en die openbaar zijn), herinneren we u eraan dat Facebook™ de mogelijkheid biedt om uw gegevens af te schermen. We raden u ook aan om regelmatig het gegevensbeveiligingsbeleid van Facebook™ door te nemen.

VERANTWOORDELIJKHEID

BOURJOIS doet er alles aan om ervoor te zorgen dat via de Website toegankelijke informatie juist en up-to-date is, en behoudt zich het recht voor om de content zonder voorafgaande kennisgeving en te allen tijde te kunnen corrigeren. BOURJOIS kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gehouden voor directe schade of gevolgschade van welke aard dan ook die voortvloeit uit het bestaan of het gebruik van de Website of uit de informatie die op de Website wordt aangeboden.

BOURJOIS kan niet aansprakelijk worden gehouden indien de computer van een internetgebruiker besmet raakt met een virus of andere computerinfecties. Het is aan de gebruiker van de Website om alle nodige maatregelen te treffen om de eigen gegevens en/of software te beschermen tegen besmettende virussen die rondgaan op het internet.

Het aanmaken van links naar de Website mag alleen indien BOURJOIS daar van tevoren schriftelijk toestemming voor heeft gegeven, met dien verstande dat niettegenstaande de toestemming van BOURJOIS, BOURJOIS alle verantwoordelijkheid afwijst met betrekking tot de content van websites die naar de Website linken. Voorts behoudt BOURJOIS zich het recht voor om te verzoeken dat links die naar de Website verwijzen worden verwijderd.

De website www.bourjois.fr bevat mogelijk links naar partnerwebsites of websites van derden. BOURJOIS heeft geen controle over deze websites en aanvaardt derhalve geen enkele aansprakelijkheid voor de beschikbaarheid van de websites en de content, reclame, producten en/of diensten die op of via deze websites worden aangeboden. Hieruit vloeit voort dat BOURJOIS op geen enkele manier aansprakelijk kan worden gehouden voor directe schade of gevolgschade die ontstaat uit het opvragen of gebruiken van dergelijke websites door de internetgebruiker, noch voor content en diensten van deze websites die niet voldoet/voldoen aan de regelgeving, dan wel de rechten van derden schendt/schenden. BOURJOIS wijst alle aansprakelijkheid af voor de informatie, materialen en software van websites die middels hypertext gelinkt zijn aan www.bourjois.com.

TOEGANG TOT DE DIENST

De dienst kan 24 uur per dag, 7 dagen per week opgevraagd te worden, tenzij er sprake is van overmacht of een gebeurtenis waar BOURJOIS geen invloed op heeft, en behoudens mogelijke storingen of onderhoudswerkzaamheden die nodig zijn om de dienst en de apparatuur juist te laten werken. De dienst kan worden opgevraagd via de computer(s) van de internetgebruiker, middels een telecommunicatienetwerk dat toegang verschaft tot de Website. Hiervoor worden de communicatieprotocollen van het internet gebruikt. De toegangs- en gebruiksrechten van de BOURJOIS-website zijn niet-exclusief en niet-overdraagbaar.

BEVOEGDHEID EN TOEPASSELIJK RECHT

Deze kennisgeving valt onder het Franse recht.

Alle geschillen die (zullen) ontstaan met betrekking tot de geldigheid, interpretatie, uitvoering of beëindiging van deze wettelijke kennisgeving, vallen onder het Franse recht en worden ook volgens het Franse recht uitgelegd, ongeacht bepalingen van het conflictenrecht, en zullen worden voorgelegd aan de Franse rechtbank van Nanterre, ook indien er sprake is van een kort geding, incidentele vorderingen, garantievorderingen of vorderingen met meerdere verweerders, tenzij er wettelijke of reglementaire bepalingen van toepassing zijn die met het oog op bepaalde kwesties speciale bevoegdheid voorschrijven. BOURJOIS kan de zaak niettemin aanhangig maken bij elke andere bevoegde rechtbank, bovenal daar waar de gebruiker woonachtig is.

Door de Website te gebruiken, stemt u uitdrukkelijk in met de geldigheid van deze bevoegdheidsclausule.

Indien een bepaling van deze wettelijke kennisgeving onwettig, nietig of om welke reden dan ook onuitvoerbaar wordt geacht, wordt deze geacht geen deel meer uit te maken van deze wettelijke kennisgeving, waardoor deze geen invloed meer heeft op de geldigheid en uitvoerbaarheid van de overige bepalingen.