NOTA PRAWNA

Firma Coty France

Firma Société Anonyme o kapitale wynoszącym 10 696 632,00 €, zarejestrowana w Paryskim Rejestrze Działalności Gospodarczej i Spółek (RCS) pod numerem 380 915 736, z siedzibą pod adresem 14 Rue du Quatre Septembre 75002 Paris, reprezentowana przez Manlio Pizzorniego pełniącego funkcję Dyrektora Generalnego Consumer Beauty Division, posiadającego pełne uprawnienia w zakresie niniejszego dokumentu.

E-sklep w tej Witrynie jest obsługiwany przez firmę

THE OZ SAS

1 Boulevard Victor, 75015 PARIS

zarejestrowaną w Paryskim RCS pod numerem 508 514 494,

wewnątrzwspólnotowy numer VAT: FR50 508 514 494 000 14,

a hosting jest zapewniony przez firmę:

Shopify Inc.

z siedzibą główną: 126 York St. Ottawa, ON KIN 5T5, Canada.

Używając tej Witryny, akceptujesz bez zastrzeżeń warunki korzystania z niej.

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

Ta Witryna jest wytworem pracy intelektualnej, chronionej prawami własności intelektualnej. Witryna i każda z jej części są wyłączną własnością BOURJOIS. Zakazuje się jakiegokolwiek powielania lub odtwarzania całości lub części Witryny oraz wprowadzania jakichkolwiek zmian w którymkolwiek z jej elementów.

BOURJOIS jest właścicielem znaku towarowego BOURJOIS we Francji i za granicą oraz wszystkich innych znaków towarowych pojawiających się na produktach BOURJOIS. Pozostałe marki i nazwy wymieniane w Witrynie stanowią własność odpowiednich podmiotów. Zakazuje się jakiegokolwiek powielania lub używania tych znaków towarowych lub nazw domen w jakimkolwiek celu.

UDZIAŁ W USŁUDZE CHAT ROOM

BOURJOIS chce, aby Witryna dawała internautom możliwość wyrażania swoich opinii i wymieniania się poradami dotyczącymi urody, dlatego też udostępnia im „chat”.

Zamieszczając w Witrynie komentarze, wyraźnie upoważniasz BOURJOIS do wykorzystywania ich za darmo, w tym do ich całościowego lub częściowego powielania, odtwarzania i ujawniania w Witrynie lub na stronie Bourjois w portalu Facebook™ , które są dostępne z każdego miejsca na świecie, przez maksymalny ustawowy czas trwania praw.

Gwarantujesz, że Twoje komentarze nie naruszają praw osób trzecich ani obowiązujących przepisów dotyczących uszanowania prywatności oraz – szerzej – że Twoje komentarze nie łamią przepisów prawa, nie naruszają porządku publicznego ani dobrych obyczajów krajów, w których dostępna jest Witryna. W tym zakresie gwarantujesz Bourjois ochronę przed wszelkimi roszczeniami, działaniami i/lub żądaniami osób trzecich w związku z opublikowanymi przez Ciebie komentarzami.

Więcej informacji na temat swoich praw i obowiązków związanych z usługą chatu znajdziesz w naszej karcie dobrego postępowania.

FACEBOOK 

BOURJOIS jest wydawcą strony w portalu społecznościowym Facebook™ służącej prezentacji BOURJOIS i publikowaniu informacji dotyczących BOURJOIS.

Możesz śledzić tę stronę, klikając ikonkę „lubię to”. Twoje dane osobowe, które są oznaczone jako publiczne i dostępne z Twojego profilu, są dostępne dla BOURJOIS. BOURJOIS nie tworzy ani nie wykorzystuje żadnej bazy danych niezależnej od portalu Facebook™ na podstawie danych osobowych, które tam publikujesz.

Przypominamy, że jeśli nie chcesz, aby marka BOURJOIS miała dostęp do danych osobowych opublikowanych na Twoim profilu (i publicznie dostępnych), Facebook™ daje możliwość ograniczenia dostępu do Twoich danych. Zalecamy też regularne zapoznawanie się z polityką danych osobowych platformy Facebook™.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

BOURJOIS dokłada wszelkich starań, aby informacje dostępne w Witrynie były dokładne i aktualne, i zastrzega sobie prawo do wprowadzania poprawek w jej treści w dowolnym czasie i bez uprzedzenia. W żadnym wypadku BOURJOIS nie ponosi odpowiedzialności za szkody bezpośrednie lub pośrednie jakiegokolwiek rodzaju wynikłe z samego faktu istnienia lub wykorzystania Witryny bądź też z informacji przedstawionych w Witrynie.

BOURJOIS nie ponosi odpowiedzialności, jeśli sprzęt komputerowy internautów ulegnie zainfekowaniu rozprzestrzeniającym się wirusem lub innym złośliwym oprogramowaniem. Do użytkownika Witryny należy powzięcie wszelkich stosownych środków, aby chronić swoje dane i/lub oprogramowanie przed zainfekowaniem wirusami krążącymi w sieci internetowej.

Tworzenie łączy do Witryny jest dopuszczalne wyłącznie za wcześniejszą pisemną zgodą BOURJOIS z zastrzeżeniem, że niezależnie od udzielonej przez BOURJOIS zgody BOURJOIS nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treści stron powiązanych łączami z Witryną oraz zastrzega sobie prawo do domagania się usunięcia wszelkich łączy prowadzących do Witryny.

Witryna www.bourjois.fr może zawierać łącza do stron partnerów BOURJOIS lub osób trzecich. BOURJOIS nie ma kontroli nad tymi stronami i w związku z tym nie ponosi odpowiedzialności za ich dostępność, a także za treści, reklamy, produkty i/lub usługi dostępne na tych stronach lub za ich pośrednictwem. Tym samym BOURJOIS nie ponosi żadnej odpowiedzialności za bezpośrednie lub pośrednie szkody jakiekolwiek rodzaju, które mogą wyniknąć z dostępu internauty do strony partnera lub z korzystania z takiej strony, z braku zgodności dostępnych na tych stronach treści i usług z jakimikolwiek regulaminami lub z jakiegokolwiek naruszenia praw osób trzecich. BOURJOIS nie ponosi żadnej odpowiedzialności za informacje, materiały i oprogramowanie dostępne na stronach internetowych połączonych odsyłaczem hipertekstowym z witryną www.bourjois.com.

DOSTĘP DO SERWISU

Serwis jest dostępny 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, z wyjątkiem sytuacji wystąpienia siły wyższej lub innego zdarzenia poza kontrolą BOURJOIS oraz sytuacji związanych z awariami lub czynnościami konserwacyjnymi koniecznymi do właściwego działania serwisu bądź sprzętu. Internauta uzyskuje dostęp do serwisu ze swojego komputera lub swoich komputerów połączonych z siecią telekomunikacyjną pozwalającą na dostęp do Witryny. Stosowane protokoły komunikacyjne to protokoły używane w sieci internetowej. Prawa dostępu do witryny BOURJOIS i korzystania z niej są niewyłączne i niezbywalne.

JURYSDYKCJA I PRAWO WŁAŚCIWE

Niniejsza nota podlega prawu francuskiemu.

Wszelkie spory bądź postępowania wynikające lub mogące wyniknąć z ważności, interpretacji, wdrożenia lub zakończenia obowiązywania niniejszej noty będą podlegać prawu francuskiemu i będą zgodnie z nim analizowane niezależnie od norm kolizyjnych. Będą też rozpatrywane we francuskim sądzie w Nanterre nawet w przypadku postępowania uproszczonego, roszczeń ubocznych lub gwarancyjnych lub też udziału wielu pozwanych z wyjątkiem sytuacji, w których zastosowane będą przepisy prawne bądź regulacyjne ustanawiające jurysdykcję specjalistyczną w niektórych obszarach. Tym niemniej BOURJOIS może wnieść sprawę do jakiegokolwiek innego właściwego sądu, a w szczególności do sądu właściwego dla zarejestrowanej siedziby użytkownika.

Korzystanie z Witryny jest jednoznaczne z udzieleniem wyraźnej zgody na zastosowanie tej klauzuli jurysdykcyjnej.

Przyjmuje się, że jeśli którekolwiek z postanowień prawnych niniejszej noty zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub z jakiegokolwiek powodu niewykonalne, zostanie ono wykluczone z niniejszej noty i nie będzie miało wpływu na ważność i wykonalność jej pozostałych postanowień.