PRÁVNÍ OZNÁMENÍ

Společnost Coty France SAS

Akciová společnost s kapitálem 10 696 632,00 € registrovaná v obchodním rejstříku v Paříži pod číslem 380 915 736 se sídlem na adrese 14 Rue du Quatre Septembre 75002 Paříž, zastoupená panem Manlio Pizzornim jako generálním ředitelem oddělení spotřebitelské kosmetiky (Consumer Beauty), s oprávněním pro účely tohoto dokumentu.

Internetový obchod na těchto Webových stránkách je provozován společností:

OZ SAS

1 Boulevard Victor, 75015 PAŘÍŽ

Registrovanou v RCS (obchodním rejstříku) v Paříži pod číslem 508 514 494.

Číslo DPH v rámci Společenství: FR50 508 514 494 000 14

a hostován společností:

Shopify Inc.

Se sídlem: 126 York St. Ottawa, ON KIN 5T5, Canada.

Používáním těchto webových stránek plně akceptujete tyto podmínky pro jejich používání bez výhrad.

DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ

Tyto webové stránky jsou autorským dílem a jsou chráněny právními předpisy upravující duševní vlastnictví. Webové stránky a všechny jejich součásti jsou výhradním vlastnictvím společnosti BOURJOIS. Jakákoli reprodukce nebo reprezentace znázornění těchto webových stránek nebo jejich částí, ať už celých nebo jejich částí, je zakázána, stejně jako jakákoli jejich změna.

Společnost BOURJOIS je ve Francii i v zahraničí vlastníkem ochranné známky BOURJOIS a všech dalších ochranných známek, které se objevují na výrobcích BOURJOIS. Ostatní značky a názvy uvedené na těchto webových stránkách jsou majetkem příslušných vlastníků. Jakákoli reprodukce nebo použití těchto ochranných známek nebo jmen domén jakýmkoli způsobem a pro jakýkoli účel je zakázáno.

ÚČAST VE SLUŽBĚ CHATOVACÍ MÍSTNOSTI

Společnost BOURJOIS si přeje, aby se uživatelé internetu mohli na těchto Webových stránkách vyjadřovat a vyměňovat si mezi sebou rady týkající se kosmetiky, proto uživatelům internetu zpřístupňuje službu „chat“.

Učiněním komentářů na těchto webových stránkách výslovně opravňujete společnost BOURJOIS k bezplatnému užívání, včetně reprodukce, znázornění, zveřejňování celých Vašich komentářů nebo jejich částí na webových stránkách společnosti nebo na stránce Bourjois na Facebooku™, přístupné odkudkoli na světě, a to po maximální zákonnou dobu trvání práv.

Zaručujete se, že Vaše komentáře neporušují práva třetích stran ani platné právní předpisy týkající se ochrany soukromí a obecněji, že Vaše komentáře neporušují právní předpisy, veřejný pořádek a morálku zemí, ze kterých jsou webové stránky přístupné. V tomto ohledu společnosti Bourjois odpovídáte za jakýkoli případný postih, žalobu a/nebo nárok ze strany jakékoli třetí strany v souvislosti s Vašimi komentáři, které jste poskytli.

Další informace o Vašich právech a povinnostech týkajících se používání služby chatu naleznete v našem kodexu správného chování.

FACEBOOK 

Společnost BOURJOIS je vydavatelem informační a prezentační stránky BOURJOIS na sociální síti Facebook™.

Stránku můžete sledovat pomocí tlačítka „To se mi líbí“. Osobní údaje, které jste označili jako veřejné a přístupné z Vašeho profilu, jsou přístupné společnosti BOURJOIS. Společnost BOURJOIS nevytváří ani nepoužívá žádnou databázi nezávislou na Facebooku™ z osobních údajů, které tam můžete zveřejnit.

Pokud si přejete vznést námitku proti přístupu společnosti BOURJOIS k osobním údajům, které jste zveřejnili na svém profilu (a které jsou veřejně viditelné), připomínáme vám, že Facebook™ nabízí možnost omezit přístup k Vašim údajům. Doporučujeme Vám také, abyste se pravidelně seznamovali se zásadami ochrany osobních údajů na Facebooku™.

ODPOVĚDNOST

Společnost BOURJOIS vynakládá maximální úsilí, aby informace dostupné prostřednictvím webových stránek byly přesné a aktuální, a vyhrazuje si právo kdykoli a bez předchozího upozornění obsah opravit. Společnost BOURJOIS nemůže být v žádném případě považována za odpovědnou za jakoukoli přímou nebo nepřímou újmu jakékoli povahy vyplývající ze samotné existence nebo používání webových stránek nebo z informací dostupných na těchto webových stránkách.

Společnost BOURJOIS nenese odpovědnost v případě kontaminace počítačového vybavení uživatelů internetu v důsledku šíření viru nebo jiné počítačové infekce. Uživatel webových stránek je plně odpovědný za to, aby přijal veškerá vhodná opatření na ochranu svých vlastních dat a/nebo softwaru před kontaminací jakýmikoli viry kolujícími po síti Internet.

Vytváření odkazů na tyto webové stránky je možné pouze s předchozím písemným souhlasem společnosti BOURJOIS, přičemž je třeba upřesnit, že bez ohledu na souhlas společnosti BOURJOIS odmítá společnost BOURJOIS jakoukoli odpovědnost za obsah webových stránek odkazující na webové stránky společnosti BOURJOIS, a vyhrazuje si právo požadovat odstranění jakýchkoli odkazů směřujících na tyto webové stránky.

Webové stránky www.bourjois.fr mohou obsahovat odkazy na webové stránky partnerů společnosti BOURJOIS nebo třetích stran. Společnost BOURJOIS nemá nad těmito webovými stránkami žádnou kontrolu, proto nenese žádnou odpovědnost za dostupnost těchto webových stránek, jejich obsah, reklamu, produkty a/nebo služby dostupné na těchto webových stránkách anebo z nich. Společnost BOURJOIS tedy v žádném případě nenese odpovědnost za jakoukoli přímou nebo nepřímou újmu, která může vzniknout v důsledku přístupu uživatele sítě Internet na webové stránky partnera nebo třetí strany nebo v důsledku používání těchto webových stránek, v důsledku toho, že obsah a služby nejsou v souladu s právními předpisy, nebo v důsledku porušení práv třetích stran. Společnost BOUJOIS odmítá veškerou odpovědnost za informace, materiály a software webových stránek odkazující hypertextovým odkazem na webové stránky www.bourjois.com.

PŘÍSTUP KE SLUŽBĚ

Služba je přístupná 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, s výjimkou zásahu vyšší moci nebo v případě události, kterou společnost BOURJOIS nemůže ovlivnit, a s výhradou případných poruch a údržby nezbytných pro řádné fungování služby a zařízení. Přístup ke službě se uskutečňuje z počítače (počítačů) uživatele internetu připojeného k telekomunikační síti umožňující přístup ke stránkám. Používají se komunikační protokoly používané v síti Internet. Práva na přístup a používání Webových stránek BOURJOIS jsou nevýhradní a nepřevoditelná.

SOUDNÍ PŘÍSLUŠNOST A ROZHODNÉ PRÁVO

Toto oznámení se řídí francouzským právem.

Jakékoli spory, které vznikly nebo vzniknou v souvislosti s platností, výkladem, prováděním nebo ukončením platnosti tohoto právního oznámení, se řídí a posuzují podle francouzského práva, bez ohledu na kolizní normy, a budou předloženy francouzskému soudu v Nanterre, a to i v případě zkráceného řízení, incidenčních sporů nebo ručitelských nároků nebo více žalovaných, s výjimkou případů použití právních předpisů nebo předpisů stanovujících specializovanou soudní příslušnost v určitých oblastech. Společnost BOURJOIS však může věc předložit jakémukoli jinému příslušnému soudu, zejména soudu dle místa/sídla uživatele.

Používáním těchto Webových stránek výslovně souhlasíte s použitím této doložky o soudní příslušnosti.

Pokud se jakékoli ustanovení tohoto právního oznámení ukáže jako nezákonné, neplatné nebo z jakéhokoli důvodu nevymahatelné, nepovažuje se za součást tohoto právního oznámení a nemá vliv na platnost a vymahatelnost ostatních ustanovení.